ᐅ 2021 m. pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti)
 ᐅ 2020 m. veiklos ataskaita (Atsisiųsti)
 ᐅ KKC veiklos programa 2020 m. (Atsisiųsti)
                                                                                                         PATVIRTINTA
                                                                                                         Kelmės kultūros centro direktoriaus
                                                                                                         2020 m. vasario 17  d. įsakymu Nr. V-10
                                                                   

KELMĖS KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2020 M.


I. BENDROJI DALIS
Kelmės kultūros centras – tai daugiafunkcis kultūros centras, biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto. Kultūros centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. 
Kultūros centras yra viena iš rajoną reprezentuojančių įstaigų. Čia yra apmąstomi ir įgyvendinami svarbiausieji renginiai, šventės, atspindinčios bendruomenės poreikius, paminimos Valstybės šventės, kalendorinės bei įžymios mūsų šalies datos, vyksta mėgėjų ir profesionalaus meno kolektyvų bei atlikėjų koncertai, spektakliai ir kt. renginiai. 
Kultūros centras siekia bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, nuolat palaiko ryšį su seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, vietos religinėmis bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 
Kultūros centro veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. 
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-246 „Dėl Kelmės kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (etatų) ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“ Kelmės kultūros centrui nustatytas etatų skaičius – 29,00, dirba - 41 darbuotojai, iš jų - 30 kultūros ir meno darbuotojai. 

1. 1. Kultūros įstaigos veiklos tikslas.
Kultūros centro pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas krašto tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinant įvairias kultūros sritis ir žanrus, savo veikla propaguoja etninę kultūrą, mėgėjų meną, vystant švietėjišką (edukacinę) veiklą, organizuojant profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas; tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius, sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

1. 2. Kultūros įstaigos vizija, misija.
Vizija – moderniai renovuota, gaunanti programinių lėšų iš Europos sąjungos ir Lietuvos rėmimo  fondų, skatinanti įvairių stilių kūrybinę saviraišką, koordinuojanti etninės kultūros veiklą, puoselėjanti etninį savitumą ir tradicijas, propaguojanti profesionalųjį meną, atvira naujai iniciatyvai, reaguojanti į realius visuomenės poreikius biudžetinė organizacija.
Misija – skatinti vietos gyventojų meninę saviraišką, tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius, organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, teikti kultūrines ir neformalaus švietimo paslaugas, kaupti rajono gyvenimo vaizdo medžiagos archyvą, rengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus, sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai, vykdyti tradicinių amatų centro funkcijas, organizuoti tradicinius renginius, valstybinių, kalendorinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimus, parodas.

1. 3. Veiklos programos paskirtis, tikslai, uždaviniai.
Programos paskirtis – įgyvendinti pagrindinę kultūros centro misiją. Kultūros centro veikla grindžiama žmogiškosiomis vertybėmis bei tautos tradicijomis, tenkina gyventojų, nepriklausomai nuo jų tautybės, politinių pažiūrų, amžiaus, tikybos, profesijos ir kitų požymių, kultūrinius, edukacinius ir turizmo poreikius. Savo veikla kultūros centras prisideda prie pozityvaus Kelmės rajono bei Lietuvos įvaizdžio formavimo.

Tikslai:
1. Burti gyventojus į mėgėjų meno kolektyvus, sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje veikloje;
2. Saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, Lietuvos dainų švenčių tradicijas;
3. Ugdyti tautinę savimonę, skatinti meninių žanrų įvairovę, mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir sklaidą, plėtoti             bendradarbiavimą su kitais miesto ir rajono mėgėjų meno kolektyvais; 
4. Aktyviai dalyvauti miesto, rajono ir respublikos kultūriniame gyvenime;
5. Deramai reprezentuoti rajono kultūrą respublikoje ir užsienyje bei sudaryti galimybę
    rajono žiūrovui susipažinti su užsienio šalių mėgėjų menu;
6. Skatinti kūrybinius mainus;
7. Dalyvauti projektinėje veikloje, edukacinėse programose;
8. Teikti kultūrines ir neformalaus švietimo paslaugas.

Uždaviniai:

1. Skatinti meno mėgėjų, liaudies meno ir tradicinių amatų plėtrą. Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą (organizuoti edukacinius užsiėmimus įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus, paskaitų ciklus moksleiviams);
2. Sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
3. Sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir     ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;
4. Užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir   gyvenimo įgūdžių ugdymo;
5. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvų veiklai;
6. Ieškoti sąlygų ir galimybių naujų mėgėjų meno kolektyvų, ypač jaunimo, kūrimuisi, įtraukiant kuo daugiau įvairių socialinių   sluoksnių žmonių į kultūrinį gyvenimą; 
7. Plėtoti jau esančių mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir taip puoselėti vietos bendruomenės
 kultūrinį aktyvumą; 
8. Rengti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginius, kitų valstybinių, kalendorinių švenčių ir atmintinų datų   paminėjimus; 
9. Rengti tarptautinius festivalius, respublikines, rajonines, miesto šventes; 
10. Vykdyti tarpkultūrinius mainus, ieškoti naujų renginių pravedimo formų;
11. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams ruoštis ir dalyvauti tarptautiniuose,
 respublikiniuose, regioniniuose, rajoniniuose festivaliuose, konkursuose, šventėse bei atstovauti savo rajonui Lietuvos dainų   šventėse;
12. Kaupti ir skleisti informaciją apie mėgėjų meno kolektyvus ir jų kultūrinę veiklą;
13. Rengti fotografijos, vaizduojamojo meno, taikomosios dailės liaudies meno parodas;
14. Plėtoti edukacinę veiklą buriant bendruomenės narius į studijas, būrelius ir kt. veiklas;
15. Parengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus, teikti paraiškas Lietuvos kultūros tarybai ir kitiems kultūrinę veiklą   finansuojantiems fondams;
16. Administruoti interneto svetainę, anonsuoti, reklamuoti renginius, spaudoje rašyti straipsnius apie kultūrinę veiklą;
17. Kaupti ir archyvuoti skaitmeninėse laikmenose kultūrinio darbo medžiagą, naudoti ją bendruomenės poreikiams. Rengti   informacines laidas apie Kelmės rajone vykstančius renginius, įvykius. 

1. 4. Teisės aktai, kuriais kultūros įstaiga vadovaujasi vykdydama veiklą.
Kelmės kultūros centro darbą reglamentuoja: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo Kodeksas, Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatai, Lietuvos respublikos regioninės plėtros nuostatai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas,  Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai bei kiti teisės aktai, Kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatai, mėgėjų meno kolektyvų grupavimo pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus nuostatai, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, Kelmės kultūros centro nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, kolektyvinė sutartis.

II.  VEIKLOS KRYPTYS

1. 5. Administracinė veikla.
1. Atstovauti kultūros centrą konferencijose posėdžiuose ir pasitarimuose, teikti svarstymui planus ir ataskaitas, kitus aktualius klausimus;
2. Rengti kultūros centro aptarnaujančiojo personalo, kultūros ir meno darbuotojų  pasitarimus;
3. Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas darbuotojams;
4. Vykdyti tradicinių amatų centro, pastato rekonstravimo ir kitų projektų administravimą;
5. Organizuoti specialistų kvalifikacijos kėlimą rengiamuose kursuose ir seminaruose;
6. Užtikrinti įstatymų, kitų teisės aktų, Kultūros centro nuostatų ir direktoriaus įsakymų laikymąsi.
7. Koordinuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams dalyvauti respublikiniuose,   regioniniuose festivaliuose, konkursuose, šventėse. Kontroliuoti skyrių veiklą bei analizuoti jų organizuojamus renginius   kokybės atžvilgiu;
8. Skleisti informaciją, gautą iš LR Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir kt. įstaigų;
9. Nuolat informuoti apie fondus, teikiančius finansinę paramą kultūros projektams. Įpareigoti kultūros specialistus teikti   paraiškas bei dalyvauti projektinėje veikloje;
10. Skleisti informaciją iš kursų, seminarų;
11. Skleisti informaciją apie Kultūros centro ir skyrių kultūrinę veiklą internetinėse svetainėse www.kelmeskc.lt, socialiniame   tinkle Facebook „Kelmės kultūros centras – kultūringo miesto centras“, spaudoje ir kitose visuomenės informavimo   priemonėse;
12. Aktyviai dalyvauti Lietuvos kultūros centrų asociacijos veikloje;
13. Bendradarbiauti su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru ir kitais Lietuvos kultūros centrais;
14. Vykdyti kultūrinių mainų programas, dalyvauti bendruose projektuose;
15. Supažindinti darbuotojus su kultūros centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, kontroliuoti jų vykdymą;
16. Priimti studentus kultūrinės veiklos praktikai.

1. 6. Ūkinė veikla.
1. Pagal galimybes stiprinti ir atnaujinti Kultūros centro ir skyrių materialinę-techninę bazę;
2. Organizuoti efektyvų transporto panaudojimą ir atliekų tvarkymo priežiūrą;
4. Atlikti Kultūros centro ir skyrių priešgaisrinių gesintuvų patikrą;
5. Atlikti gaisro aptikimo ir signalizacijos, gaisro gesinimo sistemos, vidaus gaisrinių čiaupų patikrą;
6. Atlikti šilumos ūkio monometrų patikrą, šilumos ūkio sistemos hidraulinius bandymus;
7. Kontroliuoti Kultūros centro ir skyrių darbuotojų sveikatos pasų galiojimą, organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimą;
8. Darbuotojų mokymai darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos klausimais ir instruktavimas;
9. Pagaminti naujų bei atnaujinti senąsias renginių dekoracija;  
10. Kultūros centro pastato techninės būklės stebėjimas, pastebėtų būklės defektų šalinimas, remonto organizavimas;
11. Organizuoti ir kontroliuoti aptarnaujančio personalo darbą;
12. Parengti viešųjų pirkimų planą;
13. Atnaujinti supaprastintų viešųjų pirkimų sutartis;
14. Sistemingai vykdyti viešuosius pirkimus pagal patvirtintas VP taisykles;
15. Atlikti inventorizaciją kultūros centre ir skyriuose;
16. Kultūros centro renginių techninis aptarnavimas;
17. Ūkinės grupės aprūpinimas smulkiosios mechanizacijos priemonėmis.


1. 7. Kultūrinių poreikių tenkinimo programa (renginių planas, projektinė veikla).
1. Sudaryti tinkamas darbo sąlygas mėgėjų meno kolektyvų kūrybinei veiklai, skatinti jų dalyvavimą įvairiuose regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;
2. Koordinuoti tradicinių renginių, švenčių, festivalių organizavimą kultūros centre ir skyriuose, inicijuoti naujų meninių projektų kūrimą;
3. Koordinuoti  profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidos organizavimą;
4. Koordinuoti mėgėjų meno kolektyvų darbą;
5. Skatinti naujų inovatyvių meno kolektyvų, būrelių, studijų atsiradimą;
6. Skatinti naujų koncertinių programų rengimą, kolektyvų meistriškumo augimą, kūrybinius mainus;
7. Tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius, sudaryti sąlygas bendruomenės narių kūrybinei saviraiškai;
8. Koordinuoti Kelmės miestą ir rajoną  reprezentuojančių renginių organizavimą;
9. Rengti įvairių meno žanrų rajonines apžiūras, dalyvauti respublikinėse apžiūrose ir konkursuose, dainų šventėse;
10. Rengti parodas, organizuoti susitikimus su dailininkais, fotomenininkais, tautodailininkais, kūrėjais;
11. Aktyviai dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime, plėtoti įvairiapusius ryšius su Lietuvos bei kitų šalių kultūros įstaigomis, meno kolektyvais, atlikėjais, dalintis profesine patirtimi;
12. Rengti projektus į įvairius fondus siekiant gauti lėšų kultūrinei, edukacinei veiklai plėtoti, renginiams vykdyti, materialinei bazei stiprinti;
13. Koordinuoti edukacines veiklas, teikti neformalaus švietimo paslaugas;
14. Gaivinti ir puoselėti, meniškai įprasminti ir perteikti etninės kultūros pavyzdžius, populiarinti senąsias liaudies tradicijas, amatus. Užtikrinti etninės kultūros sklaidą ir prieinamumą;
15. Bendradarbiauti su rajono laikraščiais, anonsuoti, propaguoti, aptarti įvyksiančius ir įvykusius renginius, kultūrinius projektus, skleisti kitą aktualią kultūrinę informaciją;
16. Rengti informacines laidas „Labas iš Kelmės“ apie Kelmės rajono kultūrinius ir įvairius įvykius.
17. Gerinti jaunų žmonių Kelmės miest laisvalaikio užimtumo kokybę, padėti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, didinti jaunų žmonių savirealizacijos galimybes taikant atviro darbo su jaunimu principus

1. 8. Bendradarbiavimas (įstaigomis, organizacijomis, verslininkais, rėmėjais, kolektyvais ir t.t.). 
1. Rengti ir dalyvauti įgyvendinant bendrus projektus su kitomis rajono kultūros įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis
2. Bendradarbiavimas su rajono visuomeninėmis organizacijomis, bendruomenėmis, verslininkais, kultūros ir švietimo įstaigomis, seniūnijomis, regioniniais parkais.
3. Bendradarbiavimas su žymiais etnokultūros specialistais, profesoriais, dailininkais.
4. Bendradarbiavimas ir kultūriniai mainai su šalies kultūros centrais. 

1. 9. Kvalifikacijos kėlimas.
1. Telkti profesionalią, aktyvių ir kūrybingų kultūros ir meno specialistų grupę, svarbiausių meno žanrų vadovus, kurių dėka vykdomos ilgalaikės, tęstinės, edukacinės, sociokultūrinės, meninės ir kitos programos; 
2. Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, pagal galimybes dalyvauti atestacijose, įvairiuose seminaruose ir stažuotėse;
3. Vykdyti pasikeitimą gerąja patirtimi, rengiant išvykas į Lietuvos Respublikos bei užsienio kultūros centrus; 
4. Peržiūrėti ir tobulinti darbuotojų pareiginius nuostatus. 

III. GALIMI PROGRAMOS VYKDYMO IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI
1.  ES ir Valstybės biudžeto lėšos;
2.  Savivaldybės biudžeto lėšos;
3.  Lėšos, skirtos vykdyti tikslinėms programoms;
4.  Lėšos, gaunamos už teikiamas mokamas paslaugas ir nuomą;
5.  Fizinių ir juridinių asmenų parama;
6.  Lėšos, gautos iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių fondų;
7.  Kitos teisėtai įgytos lėšos.
 Kultūros centrui skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. LAUKIAMI REZULTATAI
1. Kelmės krašto gyventojų įtraukimas į renginių organizavimą sudarys sąlygas bendruomenės nariams pasijusti aktyviais kultūrinio proceso dalyviais;
2. Geros kokybės renginiai sulauks didesnio žiniasklaidos dėmesio, bendruomenės atsiliepimai apie veiklą įtakos teigiamą miesto įvaizdžio formavimą, mažės gyventojų socialinė atskirtis; 
3.  Inovatyvūs renginiai pritrauks daugiau turistų, miesto ir rajono svečių;
4. Sėkmės projektų finansavime atveju atsiras galimybė visapusiškiau, kokybiškiau organizuoti veiklas;
5. Profesionalaus meno  renginių įvairovė ir galimybė pamatyti geros kokybės renginius paskatins gyventojus daugiau domėtis profesionaliuoju menu bei ugdyti meninį skonį; 
 6. Vaikų ir jaunimo įtraukimas į aktyvią kultūrinę veiklą padės ugdyti jų saviraišką, tobulinti  meninius gebėjimus, mažinti socialinę atskirtį;
 7. Gerai organizuota savanoriška veikla paskatins jaunimą dar aktyviau prisidėti prie 
kultūrinių renginių organizavimo;
 8. Etnokultūros renginiai, tradicinių amatų plėtra prisidės prie tradicijų iš kartos į kartą tęstinumo užtikrinimo, dainų švenčių tradicijos tęstinumo;
 9. Renovuojamos kultūros centro patalpos kūrybinei veiklai pagerins darbuotojų darbo sąlygas, taps patrauklesnės gyventojų laisvalaikio praleidimui;
10. Naudojant modernią garso, šviesos techniką, sceninę mechaniką Pagerės darbuotojų profesiniai įgūdžiai.

V. PRIDEDAMAS PRIEDAS (Metinis renginių planas)

Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
Kopijuoti ir platinti www.kelmeskc.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.