Back

NAUJIENOS

Kelmės atviras jaunimo centras kaip informacinis tarpininkas prisidėjo prie nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ vykdomo Aktyvių piliečių fondo (APF) projekto „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei jo veiklų įgyvendinimo. Projekto tikslas – plėtoti Šiaulių apskrities jaunimo (14-29 m.) neformalųjį antikorupcinį ugdymą, dalyvavimą viešosios politikos formavime ir įsitraukimą į viešojo valdymo sprendimų priėmimą, skatinant tautinių mažumų integraciją bei išnaudojant NVO bendradarbystės potencialą vietiniu ir tarptautiniu lygiais.

Viena iš projekto veiklų – „48 jaunimo atstovų iš 7 Šiaulių apskrities savivaldybių įtraukimas į viešosios politikos formavimą bei moderuojamų viešojo valdymo pasiūlymų rengimo darbo grupių suorganizavimas, parengiant ir atsakingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms pateikiant 8 pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų (2 tautinių mažumų integracijos klausimais) bei advokacijos pagalba siekiant jų priėmimo“. Kelmės atviras jaunimo centras sumotyvavo projekto ugdomosiose veiklose dalyvauti Kelmės jaunimą – jie įsitraukė į viešojo valdymo pasiūlymų rengimo darbo grupę, aktyviai dalyvavo teikiant idėjas bei rengiant kelis pasiūlymus. Prieš viešojo valdymo pasiūlymų rengimą Jaunimo atstovai dalyvavo mokymuose pagal neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą “Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“.

Iš viso suformuotos 4 viešojo valdymo pasiūlymų rengimo darbo grupės, į kurias įtraukti 48 Šiaulių apskrities jaunimo atstovai. Atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms pateikti 8 viešojo valdymo pasiūlymai:

 1. Pasiūlymas dėl Šiaulių miesto Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso prioritetų tvirtinimo. Pasiūlymo gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
 2. Pasiūlymas dėl papildomo vairavimo įgūdžių tobulinimo. Pasiūlymo gavėjas: Lietuvos Respublikos transporto saugos administracija.
 3. Pasiūlymas dėl LR Kelių transporto kodekso Nr. I-1628 18 straipsnio ir LR Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo. Pasiūlymo gavėjas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
 4. Pasiūlymas dėl mokyklų regionuose išsaugojimo. Pasiūlymo gavėjas: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 5. Pasiūlymas dėl socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tobulinimo. Pasiūlymo gavėjas: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 6. Pasiūlymas dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo Nr. 24-2291 papildymo. Pasiūlymo gavėjas: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 7. Pasiūlymas dėl LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 straipsnio papildymo. Pasiūlymo gavėjas: Lietuvos Respublikos tautinių mažumų departamentas prie LRV.
 8. Pasiūlymas dėl rengiamo LR Tautinių mažumų įstatymo. Pasiūlymo gavėjas: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

Kelmės atviro jaunimo centro bendradarbystę su projekto vykdytoja „Šiaurės Lietuvos kolegija“ bei Kelmės jaunimo rezultatyvų įsitraukimą į projekto veiklas užtikrino Kelmės atviras jaunimo centras. Džiaugiamės rezultatais ir tikime, jog Kelmės jaunimas aktyviai įsitrauks į viešosios politikos formavimą ir ateityje!

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje bei finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

 

                        

 

                                                        

Accordion Content

Skelbiame  R E G I S T R A C I J Ą į Jaunimo savanoriškos tarnybos programos 2024 m. II-ojo pusmečio vietas ! 

Registracija vykdoma nuo gegužės 13 d. iki birželio 13 d. 10 val. .

Primename, jog programos vietų skaičius yra ribotas, o dalyviai į programą yra pakviečiami pagal registracijos datą ir laiką.

Pažymime, kad su užsiregistravusiais kandidatais susisiekiama vidutiniškai per 2 savaites nuo registracijos uždarymo datos. Jei jau registravotės į programą, bet joje nedalyvavote, antrą kartą registruotis nereikia. Tokiu atveju susiekite su savo mentoriumi arba JST programos vadove. 

Registracijos anketą rasi čia: https://jst.jra.lt/registracija-tapti-savanoriu 
Daugiau apie programą čia: https://jra.lt/jaunimui/dalyvauk/registracija-i-jst 

Vis dar neapsisprendei? 
Turi klausimų skaityk čia: https://jra.lt/lt/duk/jaunimo-savanoriska-tarnyba 

PROJEKTAI

Jaunimo reikalų agentūra ir 34 partneriai įgyvendina projektą „JUNGTYS” 07-020-P-0001 laikotarpiu 2024-03-06-2028-02-29, kurio tikslas mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą, integruotis į visuomenę, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo.

Projekto tikslinė grupė – 14-29 m. mažiau galimybių turintis jaunimas (toliau-MGT) ir neaktyvūs jauni žmonės (toliau-NEET). Mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvus jaunas žmogus suprantami taip, kaip jie apibrėžti Jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

Dalyviams bus teikiamos šios paslaugos:

 1. Individualus darbas su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienių poreikių tenkinimą pagal individualius veiklos planus;
 2. Darbas su jaunimo grupėmis, siekiant ugdyti asmenines, tarpasmenines ir profesines kompetencijas;
 3. Pagalbos pažįstant save paslaugos;
 4. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga;
 5. Motyvavimo paslaugos;
 6. Informavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;
 7. Tarpininkavimo užimtumo, švietimo įstaigose paslaugos;
 8. Palydėjimo, mentorystės paslaugos;
 9. Pagal poreikį teikiamos siauros srities specialistų (psichologo, teisininko, užimtumo specialisto, sveikatos specialisto, priklausomybių specialisto, korepetitoriaus ir pan.);
 10. Kitos veiklos ir (ar) paslaugos, skirtos tikslinei grupei, teikiamos pagal individualius veiklos planus;
 11. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas už NEET.

Projekto apimtis – iki 2028 m. projekto veiklose sudalyvaus 8000 asmenų (iš jų 1481 sostinės regione ir 6519 vidurio ir vakarų regione). Iš jų 30% baigę dalyvauti veiklose, pradės mokytis, ieškoti darbo, pradės dirbti, įskaitant savarankišką darbą.

Bendra projekto finansavimo suma – 13 365 750,21 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

KAJC
KAJC

APIE MUS

Kelmės atviras jaunimo centras yra Kelmės kultūros centro struktūrinis padalinys, vykdantis atvirą darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines, psichologines paslaugas 14–29 metų asmenims, sudarantis sąlygas jaunimo užimtumo, neformaliojo ugdymo, lavinimo ir saviraiškos poreikiams tenkinti, socializuotis.
Kelmės atviras jaunimo centras savo veiklą vykdo nuo 2009 m.

CENTRO VIZIJA : Atviras jaunimo centras Kelmėje  – atvira ir saugi erdvė, atitinkanti jaunimo poreikius, pritaikyta atviram darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai.

MISIJA: Gerinti jaunų žmonių Kelmės rajono savivaldybėje laisvalaikio užimtumo kokybę, padėti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, didinti jaunų žmonių savirealizacijos galimybes taikant atviro darbo su jaunimu principus.

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS : vykdyti darbą su jaunimu, ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.

Centras savo veikloje vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais:

1. Atvirumo – centras yra atviras socialiniams-kultūriniams pokyčiams, skirtingoms gyvenimo situacijoms, sąlygoms, pasaulėžiūroms ir jaunų žmonių pomėgiams;
2. Prieinamumo – centre vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių įsitraukimo galimybes. Įstaigos steigėjas tvirtina įstaigos darbuotojų darbo laiką atsižvelgdamas į Centro veiklos pobūdį. Visos veiklos vykdomos jaunų žmonių laisvu laiku jiems tinkamoje vietoje;
3. Savanoriškumo – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu;
4. Aktyvaus dalyvavimo – jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl konkrečių atviro darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo;
5. Orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – atviras darbas su jaunimu orientuojamas į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs.

Jaunimo centre visos veiklos yra nemokamas. Lankytojai nėra registruojami, tačiau, norint kontroliuoti ateinančiųjų srautus bei vedant statistiką, jaunuolių yra prašoma pateikti savo vardą ar slapyvardį. Pagrindinis jaunimo centro tikslas – atliepti jaunų žmonių poreikius, prisidėti prie jų socialinės integracijos ir reabilitacijos. Bendradarbiaujant ir dirbant kartu su kitomis organizacijomis bei jaunimu – supažindinti su jaunimo problemomis ir stengtis jas spręsti.

 

Jaunimo centre lankytojams suteikiamos prasmingos veiklos ir saugaus, turiningo laisvalaikio praleidimo  galimybės, siekiant prisidėti prie savirealizacijos erdvės nerandančių jaunų žmonių integracijos ir įsitraukimo į aktyvų visuomenės gyvenimą.  Šiuo metu jaunimo centre jaunimui yra siūlomos aktyvios veiklos: stalo tenisas, biliardas, oro ritulys, stalo žaidimai, organizuojamos įvairios popietės, meniniai, edukaciniai užsiėmimai, diskusijos, protų mūšiai, žiūrimi ir analizuojami prevenciniai mokomieji filmai, vykdomos projektinės veiklos. Jaunimui taip pat siūloma dalyvauti bei savanoriauti įvairiuose rajono renginiuose.

Jauniems žmonėms teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. Atėję lankytojai centre privalo laikytis nurodytų elgesio taisyklių.

BENDRADARBIAVIMAS

Jaunimo centro veikla neapsiriboja vien idėjomis, kurias sugalvoja jaunimo darbuotojai bei jaunimas. Centre yra mielai priimamos įvairios organizacijos, kurios nori prisijungti prie bendrų veiklų ir užsiėmimų organizavimo. 

Esant poreikiui, jaunuolis gali būti palydėtas į reikiamas įstaigas, padedant išspręsti iškilusias problemas. Jaunimo centras bendradarbiauja su įvairiomis Kelmės rajone esančiomis įstaigomis: Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariatu, Kelmės rajono pedagogine psichologine tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Užimtumo tarnyba prie LR SADM, Kelmės skyriumi, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centru, Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centru ir jaunųjų maltiečių savanoriais ir kt.

KAJC

Laukiame Tavęs Kelmės atvirame jaunimo centre!

Administracinė informacija

Lankytojų elgesio taisyklės (Atsisiųsti)

Kelmės atviras jaunimo centras yra akredituotas priimti savanorius pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST)  programą. Tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai ne mažiau kaip 35 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje  organizacijoje (PO),  kartą per mėnesį susitinka su SVO organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais. JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Kokio savanorio mes ieškome?

Laukiame bendruomeniško, komunikabilaus, geranoriško ir pasiruošusio visuomet padėti savanorio, kuris pasižymėtų organizaciniais, komandos ir lyderystės įgūdžiais. Šių įgūdžių prireiks susipažinti ir užmegzti ryšius su įvairiais skirtingo amžiaus, įvairios patirties jaunuoliais bei sklandžiai atlikti savanorystę.

Savanoris turės galimybę:

Dirbti su jaunimo centre besilankančiu 14 – 29 amžiaus jaunimu individualiai, taipogi  vidutiniškai su 20 jaunuolių grupėmis, priklausomai nuo veiklų ir renginių pobūdžio. Įsitraukti į jaunimo centro planavimo, organizavimo ir administravimo veiklas kartu su jaunimo darbuotojais. Dalyvauti tarpžinybiniuose susitikimuose. Taipogi galimybė dirbti dalį valandų Kelmės kultūros centre planuojant, organizuojant ir koordinuojant renginius.

Savanorio teisės:

 • Teisė gauti žinių apie darbą.
 • Teisė žinoti, ko tikimasi iš savanorio.
 • Teisė žinoti, į ką kreiptis iškilus sunkumams.
 • Teisė daryti klaidas ir mokytis iš jų.
 • Teisė į santykius kaip su bendradarbiu.
 • Teisė į profesinį tobulėjimą ir nuolatinį mokymąsi darbo vietoje.
 • Teisė gauti tam tikrą mokymą bei priemones, būtinas atlikti savanoriškam darbui.
 • Teisė į patirties įvairovę.
 • Teisė turėti saugias darbo sąlygas.
 • Teisė būti išgirstam.

Savanorio pareigos:

 • Sąžiningai ir su pasiryžimu atlikti patikėtą veiklą.
 • Vykdyti veiklą, remiantis darbuotojų nurodymais.
 • Siekti, kad vykdoma veikla atitiktų Kelmės atviro jaunimo centro tikslus ir vertybes.
 • Informuoti mus, iškilus problemoms dėl patikėtos veiklos vykdymo.
 • Laikytis konfidencialumo reikalavimų, vykdant veiklą.

 

Parašykite mums

Kontaktai

kelmesjaunimas@gmail.com
Tel. nr. 8 (427) 54070

Gerda Paliulienė

Kelmės atviro jaunimo centro projektų koordinatorė

Aušra Bracevičienė

Kelmės atviro jaunimo centro projektų koordinatorė

Mus rasite adresu J. Janonio g 11E, Kelmė

KAJC

KELMĖS ATVIRO JAUNIMO DARBO LAIKAS

Pirmadienis
8:00 - 19:00 val.
Antradienis
8:00 - 19:00 val.
Trečiadienis
8:00 - 19:00 val.
Ketvirtadienis
8:00 - 19:00 val.
Penktadienis
8:00 - 18:00 val.