Apie mus

Kelmės rajoniniai kultūros namai savo veiklą pradėjo 1949 metais.

“Jauna pouš zūbā, vuo sena ­ drabožē.”

Liaudies išmintis

Kaip mes pradėjome

Ką tik įsikūrusios kultūros įstaigos darbo krūvis buvo nedidelis, ji atliko tik Kelmės miesto kultūros centro vaidmenį.

1978 metais įsteigti nauji Kelmės kultūros centro rūmai, kurie metodiškai vadovavo 1 miesto ir 29 kaimo kultūros namams.

1995 metais Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Kelmės kultūros rūmai buvo reorganizuoti į Kelmės kultūros centrą ir atliko tik miesto kultūros centro funkcijas.

Nuo 2000 metų Kelmės kultūros centras vadovavo Liolių, Lupikų, Gaštynų filialams ir Maironių bendruomenės namams. 2006 metais Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Gaštynų filialas ir jo veiklos funkcijos perduotos vietos bendruomenei.

2007 metais Kelmės kultūros centras apdovanotas LR kultūros ministerijos premija už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus.

2010 metais vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-47 pakeista Kultūros centro struktūra, kurią sudarė:

 • Administracija.
 • Meninės veiklos skyrius.
 • Jaunimo folkloro skyrius.
 • Informacijos ir projektų skyrius.
 • Ūkio skyrius.
 • Liolių skyrius.
 • Lupikų skyrius.
 • Maironių skyrius.
 • Kelmės KC struktūra

2011 metų lapkričio 29 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-325 nuo 2012 m. vasario 1 d. patvirtino naują Kelmės kultūros centro struktūrą, darbuotojų pareigybes ir etatų skaičius. Šiuo sprendimu buvo panaikinti Kelmės kultūros centro meninės veiklos, jaunimo folkloro, informacijos ir projektų, ūkio skyriai.

2013 metais vasario 6 d. Kelmės kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V-9 buvo įkurtas Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyrius.

2014 metais kovo 27 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-76 Kelmės kultūros centrui suteikta aukščiausia kategorija.

Kultūros centro tikslas ir funkcijos

Kultūros centro pagrindinis tikslas  – skatinant įvairias kultūros sritis, žanrus bei savo veikla puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant edukacinę, pramoginę veiklą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius.

Kultūros centras atlieka šias funkcijas:

 • sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, senųjų kultūros tradicijų, papročių populiarinimui, užtikrina etninės kultūros pereinamumą;
 • administruoja tradicinių amatų centrą;
 • organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
 • rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • organizuoja valstybinių, kalendorinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą;
 • kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
 • sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • rengia ir įgyvendina kultūrinių programų poreikius;
 • vykdo pramoginę, edukacinę ir informacinę veiklą;
 • kaupia rajono gyvenimo vaizdo medžiagos archyvą.
 • vykdo amatų centro funkcijas
55000
Lankytojų
60
Kolektyvų
2240
Žiurovų
215
Apdovanojimų

Administracinė informacija

Ataskaitos, dokumentai ir kita įstaigos veiklos informacija

Informacija

Antradieniais 10.00 val. Kelmės kultūros centro pasitarimų  salėje vyksta kultūros centro administracijos,  kultūros darbuotojų ir mėgėjų meno kolektyvų vadovų susirinkimai,  skirti iškilusioms problemoms spręsti, savaitės darbų planavimui, kuriamų renginių aptarimui.


Lankytojams

 • Po trečio skambučio žiūrovai į salę neįleidžiami.
 • Renginių metu fotografuoti, filmuoti ar daryti garso įrašus be kultūros centro administracijos leidimo draudžiama.
 • Į vakarinius koncertus prašome nesivesti ikimokyklinio amžiaus vaikų.
 • Kultūros centras turi teisę keisti koncertų datą, laiką, vietą, programą. Naujausius pakeitimus rasite centro tinklalapyje.
 • Visose kultūros centro patalpose rūkyti draudžiama.
 • 2022 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti)
 • 2021 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti) 
 • 2020 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti) 
 • 2018 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti) 
 • 2017 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti) 
 • 2016 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti)
 •  
 • 2021 m. pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti) 
 • 2020 m. veiklos ataskaita (Atsisiųsti) 
 • KKC veiklos programa 2020 m. (Atsisiųsti)                                                                                                         

PATVIRTINTA                                                                                                         

Kelmės kultūros centro direktoriaus                                                                                          2020 m. vasario 17  d. įsakymu Nr. V-10                                                                   

KELMĖS KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2020 M.

I. BENDROJI DALIS

Kelmės kultūros centras – tai daugiafunkcis kultūros centras, biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto. Kultūros centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Kultūros centras yra viena iš rajoną reprezentuojančių įstaigų. Čia yra apmąstomi ir įgyvendinami svarbiausieji renginiai, šventės, atspindinčios bendruomenės poreikius, paminimos Valstybės šventės, kalendorinės bei įžymios mūsų šalies datos, vyksta mėgėjų ir profesionalaus meno kolektyvų bei atlikėjų koncertai, spektakliai ir kt. renginiai. Kultūros centras siekia bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, nuolat palaiko ryšį su seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, vietos religinėmis bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Kultūros centro veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-246 „Dėl Kelmės kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (etatų) ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“ Kelmės kultūros centrui nustatytas etatų skaičius – 29,00, dirba – 41 darbuotojai, iš jų – 30 kultūros ir meno darbuotojai. 
1. 1. Kultūros įstaigos veiklos tikslas.Kultūros centro pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas krašto tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinant įvairias kultūros sritis ir žanrus, savo veikla propaguoja etninę kultūrą, mėgėjų meną, vystant švietėjišką (edukacinę) veiklą, organizuojant profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas; tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius, sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.
1. 2. Kultūros įstaigos vizija, misija.Vizija – moderniai renovuota, gaunanti programinių lėšų iš Europos sąjungos ir Lietuvos rėmimo  fondų, skatinanti įvairių stilių kūrybinę saviraišką, koordinuojanti etninės kultūros veiklą, puoselėjanti etninį savitumą ir tradicijas, propaguojanti profesionalųjį meną, atvira naujai iniciatyvai, reaguojanti į realius visuomenės poreikius biudžetinė organizacija.Misija – skatinti vietos gyventojų meninę saviraišką, tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius, organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, teikti kultūrines ir neformalaus švietimo paslaugas, kaupti rajono gyvenimo vaizdo medžiagos archyvą, rengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus, sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai, vykdyti tradicinių amatų centro funkcijas, organizuoti tradicinius renginius, valstybinių, kalendorinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimus, parodas.
1. 3. Veiklos programos paskirtis, tikslai, uždaviniai.Programos paskirtis – įgyvendinti pagrindinę kultūros centro misiją. Kultūros centro veikla grindžiama žmogiškosiomis vertybėmis bei tautos tradicijomis, tenkina gyventojų, nepriklausomai nuo jų tautybės, politinių pažiūrų, amžiaus, tikybos, profesijos ir kitų požymių, kultūrinius, edukacinius ir turizmo poreikius. Savo veikla kultūros centras prisideda prie pozityvaus Kelmės rajono bei Lietuvos įvaizdžio formavimo.

Tikslai:

1. Burti gyventojus į mėgėjų meno kolektyvus, sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje veikloje;

2. Saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, Lietuvos dainų švenčių tradicijas;

3. Ugdyti tautinę savimonę, skatinti meninių žanrų įvairovę, mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir sklaidą, plėtoti bendradarbiavimą su kitais miesto ir rajono mėgėjų meno kolektyvais; 

4. Aktyviai dalyvauti miesto, rajono ir respublikos kultūriniame gyvenime;

5. Deramai reprezentuoti rajono kultūrą respublikoje ir užsienyje bei sudaryti galimybę    rajono žiūrovui susipažinti su užsienio šalių mėgėjų menu;

6. Skatinti kūrybinius mainus;

7. Dalyvauti projektinėje veikloje, edukacinėse programose;

8. Teikti kultūrines ir neformalaus švietimo paslaugas.

Uždaviniai:

1. Skatinti meno mėgėjų, liaudies meno ir tradicinių amatų plėtrą. Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą (organizuoti edukacinius užsiėmimus įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus, paskaitų ciklus moksleiviams);2. Sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;3. Sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir     ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;4. Užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir   gyvenimo įgūdžių ugdymo;5. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvų veiklai;6. Ieškoti sąlygų ir galimybių naujų mėgėjų meno kolektyvų, ypač jaunimo, kūrimuisi, įtraukiant kuo daugiau įvairių socialinių   sluoksnių žmonių į kultūrinį gyvenimą; 7. Plėtoti jau esančių mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir taip puoselėti vietos bendruomenės kultūrinį aktyvumą; 8. Rengti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginius, kitų valstybinių, kalendorinių švenčių ir atmintinų datų   paminėjimus; 9. Rengti tarptautinius festivalius, respublikines, rajonines, miesto šventes; 10. Vykdyti tarpkultūrinius mainus, ieškoti naujų renginių pravedimo formų;11. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams ruoštis ir dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajoniniuose festivaliuose, konkursuose, šventėse bei atstovauti savo rajonui Lietuvos dainų   šventėse;12. Kaupti ir skleisti informaciją apie mėgėjų meno kolektyvus ir jų kultūrinę veiklą;13. Rengti fotografijos, vaizduojamojo meno, taikomosios dailės liaudies meno parodas;14. Plėtoti edukacinę veiklą buriant bendruomenės narius į studijas, būrelius ir kt. veiklas;15. Parengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus, teikti paraiškas Lietuvos kultūros tarybai ir kitiems kultūrinę veiklą   finansuojantiems fondams;16. Administruoti interneto svetainę, anonsuoti, reklamuoti renginius, spaudoje rašyti straipsnius apie kultūrinę veiklą;17. Kaupti ir archyvuoti skaitmeninėse laikmenose kultūrinio darbo medžiagą, naudoti ją bendruomenės poreikiams. Rengti   informacines laidas apie Kelmės rajone vykstančius renginius, įvykius. 
1. 4. Teisės aktai, kuriais kultūros įstaiga vadovaujasi vykdydama veiklą.Kelmės kultūros centro darbą reglamentuoja: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo Kodeksas, Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatai, Lietuvos respublikos regioninės plėtros nuostatai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas,  Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai bei kiti teisės aktai, Kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatai, mėgėjų meno kolektyvų grupavimo pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus nuostatai, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, Kelmės kultūros centro nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, kolektyvinė sutartis.
II.  VEIKLOS KRYPTYS1. 5. Administracinė veikla.1. Atstovauti kultūros centrą konferencijose posėdžiuose ir pasitarimuose, teikti svarstymui planus ir ataskaitas, kitus aktualius klausimus;2. Rengti kultūros centro aptarnaujančiojo personalo, kultūros ir meno darbuotojų  pasitarimus;3. Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas darbuotojams;4. Vykdyti tradicinių amatų centro, pastato rekonstravimo ir kitų projektų administravimą;5. Organizuoti specialistų kvalifikacijos kėlimą rengiamuose kursuose ir seminaruose;6. Užtikrinti įstatymų, kitų teisės aktų, Kultūros centro nuostatų ir direktoriaus įsakymų laikymąsi.7. Koordinuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams dalyvauti respublikiniuose,   regioniniuose festivaliuose, konkursuose, šventėse. Kontroliuoti skyrių veiklą bei analizuoti jų organizuojamus renginius   kokybės atžvilgiu;8. Skleisti informaciją, gautą iš LR Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir kt. įstaigų;9. Nuolat informuoti apie fondus, teikiančius finansinę paramą kultūros projektams. Įpareigoti kultūros specialistus teikti   paraiškas bei dalyvauti projektinėje veikloje;10. Skleisti informaciją iš kursų, seminarų;11. Skleisti informaciją apie Kultūros centro ir skyrių kultūrinę veiklą internetinėse svetainėse www.kelmeskc.lt, socialiniame   tinkle Facebook „Kelmės kultūros centras – kultūringo miesto centras“, spaudoje ir kitose visuomenės informavimo   priemonėse;12. Aktyviai dalyvauti Lietuvos kultūros centrų asociacijos veikloje;13. Bendradarbiauti su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru ir kitais Lietuvos kultūros centrais;14. Vykdyti kultūrinių mainų programas, dalyvauti bendruose projektuose;15. Supažindinti darbuotojus su kultūros centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, kontroliuoti jų vykdymą;16. Priimti studentus kultūrinės veiklos praktikai.
1. 6. Ūkinė veikla.1. Pagal galimybes stiprinti ir atnaujinti Kultūros centro ir skyrių materialinę-techninę bazę;2. Organizuoti efektyvų transporto panaudojimą ir atliekų tvarkymo priežiūrą;4. Atlikti Kultūros centro ir skyrių priešgaisrinių gesintuvų patikrą;5. Atlikti gaisro aptikimo ir signalizacijos, gaisro gesinimo sistemos, vidaus gaisrinių čiaupų patikrą;6. Atlikti šilumos ūkio monometrų patikrą, šilumos ūkio sistemos hidraulinius bandymus;7. Kontroliuoti Kultūros centro ir skyrių darbuotojų sveikatos pasų galiojimą, organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimą;8. Darbuotojų mokymai darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos klausimais ir instruktavimas;9. Pagaminti naujų bei atnaujinti senąsias renginių dekoracija;  10. Kultūros centro pastato techninės būklės stebėjimas, pastebėtų būklės defektų šalinimas, remonto organizavimas;11. Organizuoti ir kontroliuoti aptarnaujančio personalo darbą;12. Parengti viešųjų pirkimų planą;13. Atnaujinti supaprastintų viešųjų pirkimų sutartis;14. Sistemingai vykdyti viešuosius pirkimus pagal patvirtintas VP taisykles;15. Atlikti inventorizaciją kultūros centre ir skyriuose;16. Kultūros centro renginių techninis aptarnavimas;17. Ūkinės grupės aprūpinimas smulkiosios mechanizacijos priemonėmis.

1. 7. Kultūrinių poreikių tenkinimo programa (renginių planas, projektinė veikla).1. Sudaryti tinkamas darbo sąlygas mėgėjų meno kolektyvų kūrybinei veiklai, skatinti jų dalyvavimą įvairiuose regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;2. Koordinuoti tradicinių renginių, švenčių, festivalių organizavimą kultūros centre ir skyriuose, inicijuoti naujų meninių projektų kūrimą;3. Koordinuoti  profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidos organizavimą;4. Koordinuoti mėgėjų meno kolektyvų darbą;5. Skatinti naujų inovatyvių meno kolektyvų, būrelių, studijų atsiradimą;6. Skatinti naujų koncertinių programų rengimą, kolektyvų meistriškumo augimą, kūrybinius mainus;7. Tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius, sudaryti sąlygas bendruomenės narių kūrybinei saviraiškai;8. Koordinuoti Kelmės miestą ir rajoną  reprezentuojančių renginių organizavimą;9. Rengti įvairių meno žanrų rajonines apžiūras, dalyvauti respublikinėse apžiūrose ir konkursuose, dainų šventėse;10. Rengti parodas, organizuoti susitikimus su dailininkais, fotomenininkais, tautodailininkais, kūrėjais;11. Aktyviai dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime, plėtoti įvairiapusius ryšius su Lietuvos bei kitų šalių kultūros įstaigomis, meno kolektyvais, atlikėjais, dalintis profesine patirtimi;12. Rengti projektus į įvairius fondus siekiant gauti lėšų kultūrinei, edukacinei veiklai plėtoti, renginiams vykdyti, materialinei bazei stiprinti;13. Koordinuoti edukacines veiklas, teikti neformalaus švietimo paslaugas;14. Gaivinti ir puoselėti, meniškai įprasminti ir perteikti etninės kultūros pavyzdžius, populiarinti senąsias liaudies tradicijas, amatus. Užtikrinti etninės kultūros sklaidą ir prieinamumą;15. Bendradarbiauti su rajono laikraščiais, anonsuoti, propaguoti, aptarti įvyksiančius ir įvykusius renginius, kultūrinius projektus, skleisti kitą aktualią kultūrinę informaciją;16. Rengti informacines laidas „Labas iš Kelmės“ apie Kelmės rajono kultūrinius ir įvairius įvykius.17. Gerinti jaunų žmonių Kelmės miest laisvalaikio užimtumo kokybę, padėti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, didinti jaunų žmonių savirealizacijos galimybes taikant atviro darbo su jaunimu principus
1. 8. Bendradarbiavimas (įstaigomis, organizacijomis, verslininkais, rėmėjais, kolektyvais ir t.t.). 1. Rengti ir dalyvauti įgyvendinant bendrus projektus su kitomis rajono kultūros įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis2. Bendradarbiavimas su rajono visuomeninėmis organizacijomis, bendruomenėmis, verslininkais, kultūros ir švietimo įstaigomis, seniūnijomis, regioniniais parkais.3. Bendradarbiavimas su žymiais etnokultūros specialistais, profesoriais, dailininkais.4. Bendradarbiavimas ir kultūriniai mainai su šalies kultūros centrais. 
1. 9. Kvalifikacijos kėlimas.1. Telkti profesionalią, aktyvių ir kūrybingų kultūros ir meno specialistų grupę, svarbiausių meno žanrų vadovus, kurių dėka vykdomos ilgalaikės, tęstinės, edukacinės, sociokultūrinės, meninės ir kitos programos; 2. Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, pagal galimybes dalyvauti atestacijose, įvairiuose seminaruose ir stažuotėse;3. Vykdyti pasikeitimą gerąja patirtimi, rengiant išvykas į Lietuvos Respublikos bei užsienio kultūros centrus; 4. Peržiūrėti ir tobulinti darbuotojų pareiginius nuostatus. 
III. GALIMI PROGRAMOS VYKDYMO IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI1.  ES ir Valstybės biudžeto lėšos;2.  Savivaldybės biudžeto lėšos;3.  Lėšos, skirtos vykdyti tikslinėms programoms;4.  Lėšos, gaunamos už teikiamas mokamas paslaugas ir nuomą;5.  Fizinių ir juridinių asmenų parama;6.  Lėšos, gautos iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių fondų;7.  Kitos teisėtai įgytos lėšos. Kultūros centrui skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
IV. LAUKIAMI REZULTATAI1. Kelmės krašto gyventojų įtraukimas į renginių organizavimą sudarys sąlygas bendruomenės nariams pasijusti aktyviais kultūrinio proceso dalyviais;2. Geros kokybės renginiai sulauks didesnio žiniasklaidos dėmesio, bendruomenės atsiliepimai apie veiklą įtakos teigiamą miesto įvaizdžio formavimą, mažės gyventojų socialinė atskirtis; 3.  Inovatyvūs renginiai pritrauks daugiau turistų, miesto ir rajono svečių;4. Sėkmės projektų finansavime atveju atsiras galimybė visapusiškiau, kokybiškiau organizuoti veiklas;5. Profesionalaus meno  renginių įvairovė ir galimybė pamatyti geros kokybės renginius paskatins gyventojus daugiau domėtis profesionaliuoju menu bei ugdyti meninį skonį;  6. Vaikų ir jaunimo įtraukimas į aktyvią kultūrinę veiklą padės ugdyti jų saviraišką, tobulinti  meninius gebėjimus, mažinti socialinę atskirtį; 7. Gerai organizuota savanoriška veikla paskatins jaunimą dar aktyviau prisidėti prie kultūrinių renginių organizavimo; 8. Etnokultūros renginiai, tradicinių amatų plėtra prisidės prie tradicijų iš kartos į kartą tęstinumo užtikrinimo, dainų švenčių tradicijos tęstinumo; 9. Renovuojamos kultūros centro patalpos kūrybinei veiklai pagerins darbuotojų darbo sąlygas, taps patrauklesnės gyventojų laisvalaikio praleidimui;10. Naudojant modernią garso, šviesos techniką, sceninę mechaniką Pagerės darbuotojų profesiniai įgūdžiai.
V. PRIDEDAMAS PRIEDAS (Metinis renginių planas)

 • 2022 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių veiklos ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2021 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių veiklos ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2020 m. Kelmės kultūros centro veiklos ataskaita (Atsisiųsti) 
 • 2018 m Kelmės kultūros centro žodinė ataskaita (Atsisiųsti) 
 • 2017 m. Kelmės kultūros centro metraštis (Atsisiųsti) 
 • 2016 m. Kelmės kultūros centro metraštis ir ataskaita (Atsisiųsti)  
 • 2016 m. Kelmės kultūros centro metraštis ir ataskaita (Atsisiųsti) 
 • 2014 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti)
 • 2014 m. Kelmės kultūros centro Maironių skyriaus „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti) 
 • 2014 m. Kelmės kultūros centro Lupikų skyriaus „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti) 
 • 2013 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti) 
 • 2012 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti) 
 • 2011 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti)


Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d.

sprendimo Nr. T-364

 

KELMĖS KULTŪROS CENTRO

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

 

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Renginio, programos trukmė (val./Eur)

Pastabos

1.

Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja kultūros centras

1.1.

Suaugusiesiems

1 asmeniui

1–3 val.

Kai renginyje dalyvauja kultūros centro ir rajono kolektyvai.

Bilieto kaina priklauso nuo  dalyvių skaičiaus ir renginio apimties.

1.2.

Suaugusiesiems

1 asmeniui

1–3 val.

Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai, kolektyvai.

Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.

1.3.

Vaikams, moksleiviams, studentams

1 asmeniui

1–3 val.

Kai renginyje dalyvauja kultūros centro ir rajono kolektyvai.

Bilieto kaina priklauso nuo dalyvių skaičiaus ir apimties.

1.4.

Vaikams, moksleiviams, studentams

1 asmeniui

1–3 val.

Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai, kolektyvai.

Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.

1.5.

Šokių vakarai senjorams

1 asmeniui

4 val.

 

2.

Mėgėjų meno kolektyvų koncertinės programos:

2.1.

I kategorijos kolektyvo

 

1 val./ 350,00 Eur

 

2.2.

II kategorijos kolektyvo

 

1 val./250,00 Eur

 

2.3.

III kategorijos kolektyvo

 

1 val./200,00 Eur

 

2.4.

IV kategorijos kolektyvo

 

1 val./100,00 Eur

 

3.

Kursai, seminarai, edukaciniai užsiėmimai

 

3.1.

Kursai

1 asmeniui

12–32 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.2.

Seminaras

1asmeniui

6 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.3.

Edukacinis užsiėmimas „Akmenskaldystės pradžiamokslis“

1 asmeniui

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.4.

Edukacinis užsiėmimas

„Lipdytinės keramikos galimybės“

1 asmeniui

 

1–2 val.

 

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.5.

Edukacinis užsiėmimas

„Puodininkystė. Žiedimo pradžiamokslis“

1 asmeniui

 

2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.6.

Edukacinis užsiėmimas

„Tradiciniai muzikos instrumentai“

Trukmė – 2 val.

1 asmeniui

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.7.

Edukacinis užsiėmimas

„Folkloriniai šokiai, žaidimai, rateliai“

1 asmeniui

 

1–2 val.

 

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.8.

Edukacinis užsiėmimas

„Grafikos abėcėlė“

 

1 asmeniui

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.9.

Edukacinis užsiėmimas

„Vilnos vėlimas“

 

1 asmeniui

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.10.

Edukacinis užsiėmimas

„Audimo pradžiamokslis

1 asmeniui

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.11.

Edukacinis užsiėmimas

„Karpiniai“

 

1 asmeniui

 

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.12.

Edukacinis užsiėmimas

„Tautinių lėlių kūrimas

 

1 asmeniui

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.13.

Edukacinis užsiėmimas

„Žaislininkystė

 

1 asmeniui

 

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.14.

Edukacinis užsiėmimas

„Žolynų kompozicijų kūrimas“

 

1 asmeniui

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.15.

Edukacinis užsiėmimas

„Tradiciniai valgiai“

Kepiniai.

 

1 asmeniui

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.16.

Edukacinis užsiėmimas

„Žemaitiško sūrio, kastinio gaminimas“

1 asmeniui

 

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.17.

Edukacinis užsiėmimas

„Susikurkime Užgavėnių kaukę“

 

1 asmeniui

 

2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.18.

Edukacinis užsiėmimas

„Kiaušinių marginimas vašku“

 

 

1 asmeniui

 

2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.19.

Edukacinis užsiėmimas

„Šiaudiniai žaisliukai – eglutės puošmena“

 

 

1 asmeniui

 

2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.20.

Edukacinis užsiėmimas

„Atviruko kūrimas“

 

1 asmeniui

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

3.21.

 Edukacinis užsiėmimas

„Molinių varpelių lipdymas“

 

 

 

1 asmeniui

 

1–2 val.

Moksleiviui, studentui, neįgaliajam 50 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos. Darželinukui 70 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos sumos.

4.

Patalpų nuoma

4.1.

Didžiosios žiūrovų salės, fojė nuoma koncertinėms organizacijoms

(nuo parduotų bilietų kainos sumos)

%

10 %

Iki 100 bilietų

%

13 %

101-200 bilietų

%

16 %

201-300 bilietų

%

20 %

301-399 bilietų

4.2.

Didžiosios žiūrovų salės nuoma

 

1 val./40,00

 

4.3.

Mažosios žiūrovų salės nuoma

 

1 val./18,00

 

4.4.

Fojė nuoma

 

1 val./20,00

 

4.5.

Choreografijos patalpos nuoma

 

1 val./15,00

 

4.6.

Pasitarimų patalpos nuoma

 

1 val./16,00

 

5.

Įrangos nuoma

5.1.

Didžiosios salės stacionarios garso įrangos nuoma

 

1 val./55,00

Be galimybės keisti esamus garso sistemos procesoriaus nustatymus

5.2.

Garso įrangos komplekto iki 5kW nuoma

 

1 val./22,00

 

5.3.

Garso įrangos komplekto iki 800W nuoma

 

1 val./15,00

 

5.4.

Didžiosios salės apšvietimo įrangos nuoma (pilnas komplektas)

 

1 val./94,00

 

5.5.

Didžiosios salės apšvietimo įrangos nuoma (minimalus komplektas)

 

1 val./68,00

 

5.6.

Didžiosios salės apšvietimo įrangos nuoma (konferencijoms, seminarams)

 

1 val./29,00

 

5.7.

Fojė apšvietimo įrangos nuoma

 

1 val./23,00

 

5.8.

Projektoriaus nuoma

 

1 val./3,00

 

5.9.

Nešiojamo kompiuterio nuoma

 

1 val./3,00

 

6.

Kitos paslaugos

6.1.

Renginio techninis aptarnavimas

 

1 val./49,00

Kai renginys vyksta ne kultūros centre

 

_______________________________

 

 

Veiklos dokumentai

Pateikti dokumentai yra skirti susipažinti su įstaigos veikla ir pasiekimais.

Finansiniai dokumentai

Biudžeto ir finansinės ataskaitos skirtos supažindinti su vykdoma veikla.

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičiusVidutinis bruto darbo užmokestis per 2017 m. I ketvirtį, EurVidutinis bruto darbo užmokestis per 2017 m. II ketvirtį, EurVidutinis bruto darbo užmokestis per 2017 m. III ketvirtį, EurVidutinis bruto darbo užmokestis per 2017 m. IV ketvirtį, Eur
Direktorius*11423,271423,761423,76 
Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai*11009,621010,071010,07 
Administratorius- direktoriaus pavaduotojas1913,77914,81914,81 
Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus vedėjas1928,68929,16929,16 
Parodų ir tradicinių amatų koordinatorius1685,15686,43686,43 
Amatų studijos vadovas0,5410,03410,42410,42 
Meno vadovas2,832431,342431,342431,34 
Režisierė1741,95742,55742,55 
Dailininkas – scenografas1902,06903,06903,06 
Projektų vadovas1773,90852,17852,17 
Garso technikas1507,65508,95508,95 
Kultūrinių renginių organizatorius21234,351236,491236,49 
Meno mėgėjų kolektyvų vadovas1,65911,25955,72955,72 
Folkloristas1711,42712,53712,53 
Redaktorius1711,42712,53712,53 
Akompaniatorius0,52319,25319,62319,62 
Jaunimo centro skyriaus vedėja1  587,25 
Jaunimo centro projektų koordinatorius1  639,45 
Sekretorius – referentas1471,44549,41549,41 
Apšvietimo technikas1,25916,76916,76916,76 
Meistras1471,44523,31523,31 
Kasininkas1454,40455,45455,45 
Rūbininkas – budėtojas0,75285,00285,00285,00 
Bilietų kontrolierius0,5190,00190,00190,00 
Vairuotojas1454,40510,26510,26 
Valytojas -budėtojas2,25855,00855,00855,00 
      

Informacija apie Kelmės kultūros centro darbuotojų atlyginimus

Vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur/mėn.)*

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija) patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas, nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų patalpinta interneto svetainėje

       Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 m. (Atsisiųsti)

 • KKC planuojamų vykdyti 2021 m. mažos vertės pirkimus viešųjų pirkimų planas (Atsisiųsti) 
 • Atn-3 tipine forma uz 2020 m (Atsisiųsti) 
 • Atn-3 tipine forma uz 2019 metus (Atsisiųsti) 
 • Metinis pirkimu planas 2020 (Atsisiųsti) 
 • Kelmės kultūros centro 2019 m. planuojamų viešųjų pirkimų metinis planas (Atsisiųsti) 
 • Kelmės kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (Atsisiųsti) 
 • Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (Atsisiųsti)
 • Planuojamų vykdyti 2017 m. supaprastintų viešųjų pirkimų planas (Atsisiųsti)
 • 2017 m vykdomi mažos vertės pirkimai (Atsisiųsti)
 • Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 (Atsisiųsti)
 • Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014 (Atsisiųsti)
 • Viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas (Atsisiųsti)

Įvykę pirkimai:

 • Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr.4 (Atsisiųsti)
 • Sutartis Nr.5 (Atsisiųsti)
 • Atlikėjo sutartis Nr.6 (Atsisiųsti)
 • Sutartis Nr.7 (Atsisiųsti)
 • Kelmės “Kražantės” progimnazijos autobuso nuomos sutartis Nr.1/8 (Atsisiųsti)
 • Elektros generatorių komplekto pirkimo sutartis Nr.9 (Atsisiųsti)
 • Konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais ir projekto viešinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr.10 (Atsisiųsti)
 • Konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais ir projekto viešinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr.10 (Atsisiųsti)
 • Kompiuterinės įrangos komplekto pirkimo sutartis Nr.11 (Atsisiųsti)
 • Paslaugų teikimo sutartis Nr.2016/04/22/12 (Atsisiųsti)
 • Baldų komplekto kūrybinėms dirbtuvėms pirkimo sutartis Nr.12 (Atsisiųsti)
 • Paslaugų teikimo sutartis Nr.2016/04/22/13 (Atsisiųsti)
 • Įmonių turto draudimo liudijimas Nr.310-046415 (Atsisiųsti)
 • Interneto svetainės sukūrimo pirkimo sutartis Nr.14 (Atsisiųsti)
 • Plačiaformačio spausdintuvo nuomos sutartis Nr.KR2016/05/13/24 (Atsisiųsti)
 • Kopijavimo įrenginio nuomos sutartis Nr.KR2016/05/13/25 (Atsisiųsti)
 • Transporto paslaugų sutartis Nr.2016/MT-145/28 (Atsisiųsti) 
 • Paslaugų sutartis Nr.29 (Atsisiųsti) 
 • Paslaugų sutartis Nr.30 (Atsisiųsti)
 • 2020 m. biudžeto vykdymo metinė ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2020 m. trijų ketvirčių finansinė ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2020 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2020 m. metinė finansinė atskaitomybė (Atsisiųsti)
 •  
 • 2019 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2019 m. trijų ketvirčių finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2019 m . III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2019 m. I-II ketvirčių. finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2019 m. II ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti) 
 • 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti) 
 • 2019 m . I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 •  
 • 2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys I (Atsisiųsti)
 • 2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys II (Atsisiųsti)
 • 2018 m. Kelmės kultūros centro biudžeto įvykdymo metinis ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2018 m. trijų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2018 m. trijų ketvirčių atskaitomybė (Atsisiųsti)
 • 2018 m. I pusmečio atskaitomybė (Atsisiųsti)
 • 2018 m. dviejų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2018 m. I ketvirčio atskaitomybė (Atsisiųsti)
 •  
 • 2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2017 m. biudžeto įvykdymo metinis finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2017 m. III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2017 m . II ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2016 m. biudžeto įvykdymo ataskaita I (Atsisiųsti)
 • 2016 m. biudžeto įvykdymo ataskaita II (Atsisiųsti)
 • 2016 m III ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2016 m. III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2016 m. II ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti) 
 • 2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (Atsisiųsti) 
 • 2016 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d.

sprendimo Nr. T-177

KELMĖS KULTŪROS CENTRO TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NUOMOS ĮKAINIAI

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Pastabos

Volkswagen Transporter

1.

Už nuvažiuotą atstumą

0,50 Eur/km.

Tarnybiniai automobiliai nuomojami

tik keleivių vežimui

2.

Už nuomos laiką

5,90 Eur/val.

Renault Master

1.

Už nuvažiuotą atstumą

0,70 Eur/km.

Tarnybiniai automobiliai nuomojami

 tik keleivių vežimui

2.

Už nuomos laiką

5,90 Eur/val.

                                                                                                                                                      

 

Kelmės kultūros centre duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB “SDG”, el. paštas asmensduomenys@sdg.lt, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (Atsisiųsti)

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka (Atsisiųsti)

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas (Atsisiųsti)

Pranešimas darbuotojams apie jų asmens duomenų tvarkymą (Atsisiųsti)

 

 

Pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333, (8 5) 266 3379, el. paštu pranesk@stt.lt.

Budintis STT pareigūnas patars, kaip elgtis konkrečiose situacijose, o esant būtinybei nedelsdamas organizuos didesnės pareigūnų grupės darbą.

Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos priemonių vykdytojų/atsakingų asmenų sąrašas. 

 • Privačių interesų įsakymas (Atsisiųsti) 
 • KKC 2020-2022 m.-Korupcijos-prevencijos programa ir priemonių planas (Atsisiųsti)
 • Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (Atsisiųsti) 
 • Atmintinė (Atsisiųsti)

Teisinė informacija

 

Projektas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0002 „Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“

Pagrindinės kultūros paslaugų problemos Kelmės rajone yra susijusios su fiziškai ir moraliai pasenusia kultūros infrastruktūra, modernios ir šiuolaikiškos infrastruktūros trūkumu. Šios problemos lemia nepatenkinamus projekto tikslinės grupės – Kelmės rajono gyventojų poreikius gauti kokybiškas kultūros paslaugas. Šių problemų sprendimui ir buvo parašytas šis projektas. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įsigyti ir sumontuoti garso, šviesos, vaizdo ir mechanikos įrenginius ir techniką, žiūrovų kėdes Kelmės kultūros centro didžiojoje ir mažojoje salėse. Atlikus šiuos darbus ir sumontavus įsigytą įrangą bei baldus, bus užbaigtas Kelmės kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas. Šiuolaikiška ir moderni kultūros infrastruktūra sudarys sąlygas teikti aukštos kokybės kultūros paslaugas Kelmės rajono gyventojams bei didins aukštos kokybės kultūros paslaugų prieinamumą.

Projekto rezultatas – modernizuotas kultūros infrastruktūros objektas – Kelmės kultūros centras, kurio didžiojoje ir mažojoje salėse įrengta šiuolaikiška scenos įranga, apšvietimo ir garso, vaizdo sistemos, įrengtos patogios sėdimos vietos ir patogios vietos neįgaliesiems. Atlikus šiuos darbus bus užbaigtas kompleksiškas Kelmės kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas.

Projekto pareiškėjas – Kelmės kultūros centras, kuris užtikrina projekto metu sukurtos infrastruktūros fizinį, finansinį ir veiklos rezultatų tęstinumą, t.y. atlieka sukurtos infrastuktūros eksploatacinę priežiūrą ir užtikrina sukurtos infrastruktūros naudingą funkcionavimą ilguoju laikotarpiu.

Kelmės kultūros centras, naudodamas projekto metu sukurta infrastruktūra, teiks įprastines savo veiklos paslaugas: profesionalaus meno sklaida, mėgėjų meno sklaida, koncertinė veikla, valstybinių švenčių minėjimai ir kitos kultūrinės paslaugos. Po projekto užbaigimo Kelmės rajono savivaldybės administracija patikėjimo teise perduos patalpas, skirtas teatro veiklai, Kelmės mažajam teatrui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. lapkričio 24 – 2017 m. gruodžio 31 d.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto vertė 1 070 453.57 Eur

Projektai

ESF ir kitų projektų informacija

Prenumeruokite naujienlaiškį

Vieta žemėlapyje